Implementacja innowacji procesowej w formie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa P.P.U.H. “BRYK” Witold Bryk w ramach usług proinnowacyjnych

ue6

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Implementacja innowacji procesowej w formie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa P.P.U.H. “BRYK” Witold Bryk
w ramach usług proinnowacyjnych

Cel projektu: Wdrożenie systemu kontroli jakości produkcji gwarantującego jej poprawę. Uzupełnienie luki technologicznej w przedsiębiorstwie – utworzenie spójnego systemu informatycznego obejmującego wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa, a także zoptymalizowanie produkcji przez modyfikację procesów, nałożenie najlepszych wzorców zarządzania produkcją bazujących na metodach Just in Time. Reorganizacja gospodarki magazynowej zapewniając sprawny przepływ materiałów, półproduktów i produktów. Umożliwienie bieżącego monitorowania stanu produkcji, efektywności, przyspieszenie i zautomatyzowanie planowania produkcji, zwiększenie precyzji w planowaniu. Zintegrowanie przepływu danych pomiędzy systemami

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0008/17

Całkowita wartość projektu  wynosi  481 235.04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  273 873.60 PLN

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund