“Akademii Menadżera Innowacji (AMI)” – uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

parp

Informujemy, że rozpoczęliśmy uczestnictwo w programie doradczo-szkoleniowym dla innowacyjnych firm – Akademii Menadżera Innowacji (AMI). Projekt ten jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest skierowany do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

AMI to jedyny taki program w Polsce. Jego unikalny charakter polega na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy wsparciem warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim. W wyniku udziału w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby z zakresu innowacyjności zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, takie jak np. zarządzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów. Celem AMI jest zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji pracowników.

AMI to projekt oferujący nam nie tylko szkolenia w postaci cyklicznych zjazdów z wykładami i warsztatami, ale również zapewniający indywidualne wsparcie doradców przez cały cykl uczestnictwa w programie. Projekt zakłada przede wszystkim:

  • promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom;
  • zbudowanie społeczności menadżerów innowacji;
  • przygotowanie grupy innowacyjnych menedżerów do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje;
  • upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze innowacji.

Udział w projekcie pozwoli na  wyposażenie naszych menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

AMI jest kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym skierowanym do menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw działających na terenie RP. Potrzeba realizacji takiego programu wynika wprost ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program ten służy przekazaniu wiedzy o przygotowaniu organizacji do wdrażania zmian i wykształceniu odpowiednich umiejętności stymulujących postawy innowacyjne w firmach, wdrażanie innowacji i umiejętności zarządzania nimi (od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż produktu klientom i ich udoskonalenie do czerpania inspiracji z rynku oraz tworzenia nowych rozwiązań / doskonalenia istniejących). Obszary tematyczne Akademii Menadżera Innowacji oparte są na narzędziu diagnostycznym IHC i obejmują sześć kluczowych obszarów:

  1. Kulturę innowacyjności,
  2. Zrozumienie biznesu,
  3. Strategię,
  4. Strukturę organizacyjną,
  5. Potencjał i zasoby,
  6. Procesy.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund